ساعت :

22:28

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

مرمت و بهسازی پیاده رو ها

مرمت و بهسازی پیاده رو ها و ایجاد باکس باغچه جهت کاشت گل،درخت در سطح آرامستان قدیم