ساعت :

18:47

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

مرمت و بهسازی پیاده رو ها

مرمت و بهسازی پیاده رو ها و ایجاد باکس باغچه جهت کاشت گل،درخت در سطح آرامستان قدیم