ساعت :

01:24

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

مرمت و بهسازی پیاده رو ها

مرمت و بهسازی پیاده رو ها و ایجاد باکس باغچه جهت کاشت گل،درخت در سطح آرامستان قدیم