ساعت :

23:45

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

پاکسازی و جمع آوری خاکهای اضافی دور آرامستان