ساعت :

23:29

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی گلزار شهدا و آرامستان‌بیرجند در آستانه بهار اجرا شد

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی وشستشوی گلزار شهدا و نظافت سطح آرامستان‌های بیرجند در آستانه بهار اجرا شد