ساعت :

19:46

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی گلزار شهدا و آرامستان‌بیرجند در آستانه بهار اجرا شد

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی وشستشوی گلزار شهدا و نظافت سطح آرامستان‌های بیرجند در آستانه بهار اجرا شد