ساعت :

16:28

تاریخ :

17 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی گلزار شهدا و آرامستان‌بیرجند در آستانه بهار اجرا شد

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی وشستشوی گلزار شهدا و نظافت سطح آرامستان‌های بیرجند در آستانه بهار اجرا شد