ساعت :

02:20

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی گلزار شهدا و آرامستان‌بیرجند در آستانه بهار اجرا شد

عملیات گل‌کاری و رنگ آمیزی وشستشوی گلزار شهدا و نظافت سطح آرامستان‌های بیرجند در آستانه بهار اجرا شد