ساعت :

23:32

تاریخ :

6 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

توزیع گلدان گل در آرامستان بیرجند

آرامستان بیرجند گفت: به مناسبت سال جدید(1401) بیش از 1000گلدان گل در بین شهروندان بیرجندی توزیع شد.