ساعت :

01:35

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

توزیع گلدان گل در آرامستان بیرجند

آرامستان بیرجند گفت: به مناسبت سال جدید(1401) بیش از 1000گلدان گل در بین شهروندان بیرجندی توزیع شد.