ساعت :

22:37

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

توزیع گلدان گل در آرامستان بیرجند

آرامستان بیرجند گفت: به مناسبت سال جدید(1401) بیش از 1000گلدان گل در بین شهروندان بیرجندی توزیع شد.