ساعت :

01:54

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

گل ها جواب زمین‌ اند به سلام آفتاب

نه زمستانی باش که بلرزانی

نه تابستانی باش که بسوزانی

بهاری باش تا برویانی

پیشاپیش نوروز 1401بر همگان مبارک باد