ساعت :

20:10

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

سردابه سازی در بلوک 7

پروژه گود برداری جهت ساخت سردابه در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ شروع شد.