ساعت :

23:54

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

سردابه سازی در بلوک 7

پروژه گود برداری جهت ساخت سردابه در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ شروع شد.