ساعت :

02:53

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

سردابه سازی در بلوک 7

پروژه گود برداری جهت ساخت سردابه در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ شروع شد.