ساعت :

00:22

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کارپروژه پله سنگی در بلوک 8

اتمام کار پروژه پله سنگی ونصب نرده و حفاظ جهت ورود شهروندان محترم به بلوک ۸ آرامستان.