ساعت :

01:34

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کارپروژه پله سنگی در بلوک 8

اتمام کار پروژه پله سنگی ونصب نرده و حفاظ جهت ورود شهروندان محترم به بلوک ۸ آرامستان.