ساعت :

18:56

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کارپروژه پله سنگی در بلوک 8

اتمام کار پروژه پله سنگی ونصب نرده و حفاظ جهت ورود شهروندان محترم به بلوک ۸ آرامستان.