ساعت :

01:16

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کار پروژه پیاده رو سازی در بلوک 2

اتمام عملیات پیاده رو سازی در ورودی بلوک 2مقابل قطعه والدین شهدا وجانبازان.