ساعت :

09:07

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کار پروژه پیاده رو سازی در بلوک 2

اتمام عملیات پیاده رو سازی در ورودی بلوک 2مقابل قطعه والدین شهدا وجانبازان.