ساعت :

00:01

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کار پروژه پیاده رو سازی در بلوک 2

اتمام عملیات پیاده رو سازی در ورودی بلوک 2مقابل قطعه والدین شهدا وجانبازان.