ساعت :

02:18

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

روز معلم گرامی باد

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من