ساعت :

00:36

تاریخ :

6 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

روز معلم گرامی باد

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من