ساعت :

00:55

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

سردابه سازی در بلوک 7

تعداد 262عدد سردابه در حال ساخت در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ