ساعت :

00:19

تاریخ :

6 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

سردابه سازی در بلوک 7

تعداد 262عدد سردابه در حال ساخت در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ