ساعت :

09:10

تاریخ :

9 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

سردابه سازی در بلوک 7

تعداد 262عدد سردابه در حال ساخت در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ