ساعت :

01:33

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

روشنایی برای بلوک 8

چاله کنی و کابل کشی ازبلوار پیامبر اعظم (ص)در خصوص روشنایی بلوک 8آرامستان