ساعت :

02:44

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

روشنایی برای بلوک 8

چاله کنی و کابل کشی ازبلوار پیامبر اعظم (ص)در خصوص روشنایی بلوک 8آرامستان