ساعت :

20:01

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

روشنایی برای بلوک 8

چاله کنی و کابل کشی ازبلوار پیامبر اعظم (ص)در خصوص روشنایی بلوک 8آرامستان