ساعت :

10:24

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

آماده‌سازی 3 مقبره خانوادگی

آماده‌سازی 3 مقبره خانوادگی به تعداد 48عدد سردابه در بلوک 7 آرامستان‌بیرجند