ساعت :

18:04

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع عملیات لوله کشی وآبرسانی به سطح آرامستاقدیم بیر جندبه طول 300متر