ساعت :

19:15

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

پایان عملیات لوله کشی وآبرسانی به سطح آرامستاقدیم به طول 300متر