ساعت :

00:36

تاریخ :

15 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

پیاده رو سازی در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ

عملیات کف سازی وپیاده رو سازی فاز 2دربلوک 7سازمان مقابل نمایشگاه سنگ اجراشد.