ساعت :

19:58

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

پیاده رو سازی در بلوک 7مقابل نمایشگاه سنگ

عملیات کف سازی وپیاده رو سازی فاز 2دربلوک 7سازمان مقابل نمایشگاه سنگ اجراشد.