ساعت :

23:26

تاریخ :

14 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

دومین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

دومین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجندبا حضور اعضای محترم برگزار گردید.