ساعت :

18:57

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

دومین جلسه هیئت مدیره در سال 1401

دومین جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجندبا حضور اعضای محترم برگزار گردید.