ساعت :

07:44

تاریخ :

1 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

ایجادپیاده رو اصلی در بلوک 7

شروع ساخت زیر سازی و موزائیک کاری پروژه پیاده رو اصلی در بین قطعات بلوک 7