ساعت :

15:51

تاریخ :

23 مرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ایجادپیاده رو اصلی در بلوک 7

شروع ساخت زیر سازی و موزائیک کاری پروژه پیاده رو اصلی در بین قطعات بلوک 7