ساعت :

15:56

تاریخ :

23 مرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

عضو محترم شورای اسلامی ونماینده شورای در سازمان آرامستان

بازدیدعضو محترم شورای اسلامی شهر ونماینده شورا در سازمان آرامستان،از پروژه های عمرانی سطح آرامستان