ساعت :

15:55

تاریخ :

23 مرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8جنب کمربندی بلوار پیامبر اعضم (ص) جهت دسترسی به بلوک 9آرامستان