ساعت :

19:36

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8جنب کمربندی بلوار پیامبر اعضم (ص) جهت دسترسی به بلوک 9آرامستان