ساعت :

00:12

تاریخ :

15 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8جنب کمربندی بلوار پیامبر اعضم (ص) جهت دسترسی به بلوک 9آرامستان