ساعت :

01:18

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8

خاکبرداری از تپه ضلع غرب بلوک 8جنب کمربندی بلوار پیامبر اعضم (ص) جهت دسترسی به بلوک 9آرامستان