ساعت :

00:52

تاریخ :

15 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری انتهای بلوک 8

خاکبرداری از انتهای بلوک 8جهت ساخت پیاده رو و ایجاد جوبه و جدول و دسترسی به بلوک 9آرامستان