ساعت :

10:41

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری انتهای بلوک 8

خاکبرداری از انتهای بلوک 8جهت ساخت پیاده رو و ایجاد جوبه و جدول و دسترسی به بلوک 9آرامستان