ساعت :

00:10

تاریخ :

15 آذر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساخت پیاده رو در بلوک 8سازمان

اجرای جوبه جهت آبهای سطحی و روان آبها و ساخت ، سنگ فرش پیاده رو در انتهای بلوک 8 جهت سهولت تردد و دسترسی به بلوک 9 آرامستان