ساعت :

19:35

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساخت پیاده رو در بلوک 8سازمان

اجرای جوبه جهت آبهای سطحی و روان آبها و ساخت ، سنگ فرش پیاده رو در انتهای بلوک 8 جهت سهولت تردد و دسترسی به بلوک 9 آرامستان