ساعت :

15:54

تاریخ :

23 مرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساخت پیاده رو در بلوک 8سازمان

اجرای جوبه جهت آبهای سطحی و روان آبها و ساخت ، سنگ فرش پیاده رو در انتهای بلوک 8 جهت سهولت تردد و دسترسی به بلوک 9 آرامستان