ساعت :

02:26

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شهادت امام حسین (ع)و برادرش حضرت ابوالفضل (ع) و یاران باوفای آن حضرت را به تمام محبینش تسلیت .