ساعت :

02:16

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

نصب سطل زباله ونیمکت دربلوک 8 آرامستان

با توجه به  اهمیت نظافت محیط زیست و رفاه حال شهروندانی که جهت قرائت فاتحه به آرامستان بیرجند مراجعه می نمایند ، سازمان اقدام به تهیه و نصب  نیمکت و سطل زباله نموده ، همچنین نظر به پیشرفت قطعات جدیدالدفن ، خدمات حوزه اجرایی به این قطعات و شهروندان گرامی  انجام می پذیرد