ساعت :

01:14

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

آغاز عملیات خاکبرداری بلوک 5

آغاز عملیات خاکبرداری از ضلع جنوب غربی میدان بلوک 5 جهت ساخت خانه آخرت