ساعت :

18:36

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

آغاز عملیات خاکبرداری بلوک 5

آغاز عملیات خاکبرداری از ضلع جنوب غربی میدان بلوک 5 جهت ساخت خانه آخرت