ساعت :

01:01

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

چاله کنی و کابل کشی بلوک 8

چاله کنی و کابل کشی جهت روشنایی بلوک 8و9 وانتهای بلوک 1آرامستان از بلوار پیامبر اعظم