ساعت :

09:46

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع پروژه دیوار سنگی بلوک 8و9

پی ریزی و سنگ کاری پروژه دیوار سنگی بلوک 8و9