ساعت :

19:51

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کار پروژه دیوار سنگی

پایان کار دیوار سنگی در ضلع غرب سازمان مقابل قطعه 14بلوک 1و بلوک 7 آرامستان.