ساعت :

10:19

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کار سردابه سازی بلوک 5

اتمام ساخت تعداد 244عدد سردابه در فلکه بلوک 5