ساعت :

19:30

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

قوطی کشی پای درختان

قوطی کشی پای درختان جهت راحت ترددنمودن عابرین در بلوک 5آرامستان