ساعت :

08:31

تاریخ :

10 اسفند 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیدارمدیر صندوق امدادولایت از ریاست محترم سازمان

جناب آقای گرامی نصب وهمکاران ایشان از صندوق امداد ولایت از رئیس سازمان دیدار وجلسه مشترک در خصوص بررسی راهکارهای متقابل در جهت رفاه حال شهروندان تحت پوشش آن سازمان .

.