ساعت :

08:43

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه ضلع شرق سازمان مقابل بلوک 9

خاکبرداری از تپه ضلع شرق سازمان مقابل بلوک 9 جهت ایجاد پیاده رو بین بلوک 8و9