ساعت :

00:57

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه ضلع شرق سازمان مقابل بلوک 9

خاکبرداری از تپه ضلع شرق سازمان مقابل بلوک 9 جهت ایجاد پیاده رو بین بلوک 8و9