ساعت :

09:40

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

پوشش 4عدد آلاچق در مقابر خانوادگی بلوک 7

جوشکاری اسکلت وپوشش سقف 4عدد آلاچق در مقابر خانوادگی بلوک 7