ساعت :

19:57

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

به مناسبت روز برات(14شعبان)1000گلدان گل در بین شهروندان بیرجندی در آرامستان بیرجندتوزیع شد