ساعت :

09:27

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

انجام معاینات تیم پزشکی از پرسنل آرامستان

انجام معاینات تیم پزشکی از پرسنل آرامستان در خصوص خطر سنجی سکته های قلبی ،مغزی و سرطان و جهت پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر.