ساعت :

00:37

تاریخ :

7 فروردین 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

انجام معاینات تیم پزشکی از پرسنل آرامستان

انجام معاینات تیم پزشکی از پرسنل آرامستان در خصوص خطر سنجی سکته های قلبی ،مغزی و سرطان و جهت پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر.