ساعت :

10:37

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اجرای نقاشی دیواری در راستای جهاد تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت