ساعت :

09:50

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

عملیات رنگ آمیزی جداول در برخی خیابانهای آرامستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانها ،درراستای بهسازی وزیبا سازی محیط آرامستان بیرجندرنگ آمیزی جداول در معابر اصلی در قالب طرح استقبال از بهار ازسوی نیروهای سازمان مدیریت آرامستانها در حال انجام است.