ساعت :

08:47

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

کاشت یکصد اصله نهال در آرامستان بیرجند

عملیات کاشت 100 اصله درخت شامل زیتون تلخ، ژنی پروس، در آرامستان بیرجند با هدف توسعه فضای سبز  و زیباسازی محیط و منظر شهری در اسفند ماه 1401انجام گردید.