ساعت :

10:24

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع عملیات خاکبرداری وساخت سردابه در بلوک 7آرامستان

خاکبرداری و سردابه سازی در بلوک 7آرامستان شروع شد.