ساعت :

03:39

تاریخ :

31 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام کارآیلندضلع غرب سازمان آرامستان بیرجند

کار آیلند ضلع غرب سازمان به پایان رسید،

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجند

این آبلند از جدول کاری و کابل کشی ، آبرسانی به بلوک 8 وموزائیک کاری ،گل کاری ، نصب پایه چراغ جهت روشنایی خیابان وبلوک 7 و همچنین لکه کاری آسفالت خیابان ونصب پرچم در میدان انجام شد.