ساعت :

15:45

تاریخ :

3 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور شهردار بیرجند در سازمان مدیریت آرامستان

به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجند،

دکتر مهدی بهترین شهردار بیرجندومعاونت خدمات شهری مهندس میرزایی ، ضمن بازدید و حضور درآرامستان نثار فاتحه برای شهدا و اموات از وضعیت اجرای طرح های عمرانی بازدید به عمل آورند.

محسن کدخدا رئیس سازمان مدیریت آرامستان در این دیدار گزارشی از عملکردپروژه های عمرانی و خدماتی سازمان ارائه دادند.

روابط عمومی سازمان آرامستان شهرداری بیرجند