ساعت :

10:34

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع عملیات تسطیح و خاکبرداری در بلوک 8

شروع عملیات تسطیح و خاکبرداری و آماده سازی درانتهای بلوک 8جهت ساخت سردابه