ساعت :

23:17

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام ساخت 4عدد آلاچق خانوادگی در بلوک 7آرامستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند؛آماده سازی وساخت 4عدد آلاچق خانوادگی واقع در بلوک 7 آرامستان بیرجندانجام شد.

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجندبااعلام این خبرگفت: 4عدد آلاچق به تعداد 64 واحدسردابه دربلوک 7 آرامستان بیرجندساخته شده است.

محسن کدخدا اذعان داشت: خاکبرداری،سردابه سازی،حصارکشی ونرده گذاری،رنگ آمیزی،اجرای آلاچق وصندلی نشیمن و… ازجمله اقدامات این سازمان دربلوک 7 آرامستان می باشد.

وی افزود: دراین مدت 4 فقره آرامگاه خانوادگی حدود 4/300/000/000 ریال اعتبارو در راستای پاسخ به درخواست شهروندان احداث شدکه با اجرای این پروژه، تعداد آرامگاه ها به 30 عدد افزایش یافت .

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند