ساعت :

10:21

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

برنامه ریزی باهمکاری عوامل انتظامی در خصوص امنیت شهروندان وجمع آوری متکدیان در روز برات