ساعت :

10:23

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

عملیات گل‌کاری وشستشوی گلزار شهدا و نظافت سطح آرامستان‌ در آستانه روز برات اجرا شد