ساعت :

10:39

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

به مناسبت روز برات(14شعبان)1000گلدان گل در بین شهروندان بیرجندی در آرامستان بیرجندتوزیع شد