ساعت :

09:33

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع پروژه دیوار سنگی

شروع پروژه دیوار سنگی در ضلع غرب غسالخانه مقابل بلوک 9آرامستان بیرجند