ساعت :

22:05

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اجرای عملیات جدول گذاری در آرامستان بیرجند

عملیات جدول گذاری در ضلع غرب سازمان آرامستان اجرا می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند،

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجنداز آغاز اجرای عملیات جدول گذاری خیابان در ضلع غربی ساختمان اداری خبر داد.

محسن کدخدا گفت: این عملیات با هدف ایجاد جوی آب و به منظور هدایت و جریان آبهای سطحی، ایجاد خیابان جهت خروج شهروندان از سطح آرامستان در دست اجراست.