ساعت :

08:53

تاریخ :

9 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

آرشیو اخبار

بازدید و گشت زنی

بازدید و گشت زنی توسط ریاست محترم و مسئول اموال وکارپرداز ازساعت 8 شب به بعد(( هفته یک یادوشب ))جهت بازدید از روشنایی در سطح

ادامه مطلب »