ساعت :

19:23

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای شورای سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

1- دکتر محمد علی جاوید                       شهردار و رئیس شواری سازمان

2- جناب آقای حلاج مقدم                          عضو شواری سازمان

3- جناب آقای جواد بهدانی                     عضو شواری سازمان

4-جناب آقای حاج حسین کریم پور      عضو شواری سازمان

5-جناب آقای علی نوری                           عضو شواری سازمان