ساعت :

02:45

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

1-  جناب آقای جواد بهدانی                      رئیس هیات مدیره سازمان

2-حجت الاسلام شریف مقدم                    عضو هیات مدیره

3-جناب آقای محسن کدخدا                   عضو هیات مدیره