ساعت :

16:43

تاریخ :

17 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

1-  جناب آقای جواد بهدانی                      رئیس هیات مدیره سازمان

2-حجت الاسلام شریف مقدم                    عضو هیات مدیره

3-جناب آقای محسن کدخدا                   عضو هیات مدیره