ساعت :

23:46

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

1-  جناب آقای جواد بهدانی                      رئیس هیات مدیره سازمان

2-حجت الاسلام شریف مقدم                    عضو هیات مدیره

3-جناب آقای محسن کدخدا                   عضو هیات مدیره