ساعت :

20:02

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

1-  جناب آقای جواد بهدانی                      رئیس هیات مدیره سازمان

2-حجت الاسلام شریف مقدم                    عضو هیات مدیره

3-جناب آقای محسن کدخدا                   عضو هیات مدیره